REGULAMIN NAGRODY IM. WITOLDA LIPSKIEGO DLA MŁODYCH POLSKICH NAUKOWCÓW ZA DOROBEK W ZAKRESIE INFORMATYKI

Postanowienia ogólne.

§ 1
 1. Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (Polish Chapter of ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą ustanawia nagrodę dla młodych polskich naukowców za dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.
 2. Nagroda jest przyznawana przez Radę Nagrody. Radę Nagrody, w składzie co najwyżej dziesięciu osób nominowanych na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, powołuje Rada Fundacji Rozwoju Informatyki. Wśród tych osób:
 3. W Fundacji Rozwoju Informatyki tworzy się fundusz celowy nagrody. Na fundusz nagrody przyjmowane są wpłaty od osób fizycznych i prawnych.
 4. W miarę dostępnych środków nagroda będzie przyznawana corocznie, po każdorazowym ogłoszeniu konkursu przez Radę Nagrody. W ogłoszeniu ustalony będzie termin nadsyłania zgłoszeń (nie wcześniej niż dwa miesiące po ogłoszeniu) i termin rozstrzygnięcia (nie później niż cztery miesiące po terminie nadsyłania zgłoszeń).
 5. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz.
§ 2

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie ukończyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), i w dniu 31 marca roku konkursu spełniają jeden z następujących warunków:

Zgłoszenie do konkursu

§ 3
 1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje kandydat do nagrody lub samodzielny pracownik naukowy prowadzący badania w zakresie informatyki w polskiej lub zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej. Zgłoszenie kandydata do nagrody odbywa się w porozumieniu z tym kandydatem.
 2. Zgłoszenia, według obowiązującego formularza, przyjmowane są do dnia podanego w ogłoszeniu i nadsyłane na koszt wnioskodawcy wraz z opinią (listem rekomendacyjnym) samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki.
 3. Do zgłoszenia należy w formie elektronicznej dołączyć:
 4. Zgłoszenie może być wycofane na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną prośbę kandydata lub wnioskodawcy.
 5. Zgłoszenia niekompletne, nie odpowiadające wymogom konkursu oraz zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu.

§ 4
 1. Nadesłane zgłoszenia podlegają ocenie merytorycznej. Podstawowym kryterium oceny jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata.
 2. Rada Nagrody może powołać niezależnych ekspertów do oceny dorobku kandydatów.
 3. Procedura konkursowa jest poufna.
§ 5
 1. Listę nagrodzonych oraz wysokość nagrody w danym roku ustala Rada Nagrody. Nagroda jest wypłacana jednorazowo.
 2. W szczególnych okolicznościach Rada Nagrody może nie przyznać nagrody w danym roku lub przyznać kilka nagród równorzędnych w ramach przewidzianych środków finansowych.
 3. Rada Nagrody może przyznać honorowe wyróżnienie uczestnikowi konkursu, którego dorobek ma szczególne walory praktyczne.
 4. Decyzje Rady Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pocztą elektroniczną informację o jego wynikach.
 6. Nazwiska laureatów publikowane są w Internecie. Fundacja może upowszechniać informację o rezultatach konkursu za pośrednictwem innych mediów.

Postanowienia końcowe.

§ 6
 1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji Rozwoju Informatyki. Zmiany regulaminu są dokonywane w tym samym trybie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada Nagrody, o ile nie narusza to statutu Fundacji Rozwoju Informatyki i zobowiązań Fundacji wobec podmiotów zewnętrznych.

This document was translated from LATEX by HEVEA.