in English   English Version     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  
Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są związani z krajową instytucją parającą się badaniami naukowymi w dziedzinie informatyki. Szczegółowe kryteria określa regulamin Nagrody.

W miarę dostępnych środków Nagroda będzie przyznawana corocznie, po każdorazowym ogłoszeniu konkursu przez Radę Nagrody. Ogłoszenie takie pojawi się w szczególności na niniejszej stronie Nagrody. W ogłoszeniu podane będą termin składania wniosków (nie wcześniej niż dwa miesiące po ukazaniu się ogłoszenia) i termin rozstrzygnięcia (nie później niż cztery miesiące po terminie składania).

Fundusz celowy Nagrody
W Fundacji Rozwoju Informatyki tworzy się fundusz celowy Nagrody. Na fundusz Nagrody przyjmowane są darowizny od osób fizycznych i prawnych. Numer konta tego funduszu to:

Beneficjent:
Fundacja Rozwoju Informatyki, Banacha 2, 02-097 Warszawa
Bank:
Bank Pekao SA, I/O Warszawa, Plac Bankowy 2
Numer rachunku:
88 1240 1037 1111 0000 0691 6945

Dodatkowe informacje bankowe dla przelewów z zagranicy można znaleźć na angielskiej wersji strony.

W przypadku wpłaty kartą należy wypełnić następujący formularz (ps, pdf, odt) i przesłać go faksem na adres podany na formularzu (prosimy o określenia wpłacanej kwoty w polskich złotych - ze względów technicznych nie możemy obciążać kart kredytowych kwotami w walutach obcych).

Rada Nagrody
Nagroda jest przyznawana przez Radę Nagrody. Radę Nagrody, w składzie co najwyżej dziesięciu osób nominowanych na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, powołuje Rada Fundacji Rozwoju Informatyki. Wśród tych osób:
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących,
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • dwie osoby wskazują inicjatorzy Nagrody: Krzysztof Apt, Wiktor Marek i Mirosław Truszczyński.

Obecnie w skład Rady Nagrody wchodzą: Krzysztof Diks, Maria Ganzha, Paweł Idziak, Tomasz Imieliński, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Krawiec, Lech Madeyski, Leszek Pacholski (przewodniczący), Piotr Sankowski, Mirosław Truszczyński.

Dnia 1 lutego 2013 Rada Nagrody podjęła uchwałę, w której w uznaniu wieloletniego wkładu pracy i licznych zasług dla Nagrody ustanawia prof. Andrzeja Tarleckiego swoim Honorowym Przewodniczącym. Honorowemu Przewodniczącemu Rady przysługuje głos doradczy w sprawach niedotyczących bezpośrednio wyboru laureatów.

Konkurs 2018 rozstrzygnięty
Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2108 nagrodę główną i wyróżnienie. Laureatem konkursu 2018 został Tomasz Kociumaka


Tomasz Kociumaka


Tomasz Kociumaka jest doktorantem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej ukończył studia licencjackie i magisterskie. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim algorytmiką tekstów, czyli problemami związanymi z efektywnym przetwarzaniem dowolnych ciągów znaków, oraz jej matematycznymi podstawami w postaci kominatoryki słów. Okazjonalnie prowadzi również badania nad zagadnieniami z innych działów algorytmiki. Rozprawę doktorską poświęcił problematyce tekstowych struktur danych — reprezentacji tekstów umożliwiających wydajne odpowiadanie na określone zapytania. Przedstawił wyniki między innymi na temat testowania równości fragmentów tekstu oraz kompresji wskazanych części tekstu. Dotychczasowe rezultaty jego badań, prowadzonych we współpracy z naukowcami z około 20 ośrodków z całego świata, zostały opublikowane w formie ponad 50 prac czasopismowych i konferencyjnych. Samodzielna publikacja Tomasza została wyróżniona nagrodą za najlepszą pracę na konferencji CPM 2016, a inna, stworzona wspólnie z macierzystym zespołem na UW, podobną nagrodą na konferencji LATA 2018.
więcej o Tomaszu Kociumace
wykład wygłoszony 04.10.2018

Wyróżnienie w roku 2018 otrzymała Róża Goścień


Róża Goścień


Doktor inżynier Róża Goścień od roku 2015 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej. W tej samej jednostce w roku 2016 pani Goścień obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną „Optimization algorithms for survivable elastic optical networks”. Praca została następnie uhonorowana przez Prezesa Rady Ministrów nagrodą dla wyróżniającej się rozprawy doktorskiej. Zainteresowania badawcze pani Goścień dotyczą przede wszystkim modelowania, projektowania oraz optymalizacji struktur sieci teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci optycznych, zorientowanych na treść oraz sposobów zapewnienia ich przeżywalności. W ramach tej tematyki, pani Goścień uczestniczyła oraz dalej aktywnie uczestniczy w realizacji kilku projektów badawczych finansowanych przez NCN (w roli wykonawcy jak również kierownika) oraz europejskiej akcji COST. Pani Goścień jest autorką ponad 35 artykułów naukowych, z czego dwa zostały uhonorowane nagrodą Best Paper Award (w czasopiśmie Optical Switching and Networking w roku 2014 oraz podczas konferencji naukowej RNDM 2015). W swojej pracy badawczej, pani Goścień nawiązała wiele współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z kraju i zza granicy, w tym z Instytutem Łączności (Warszawa, Polska), Politecnico di Milano (Mediolan, Włochy), KTH Royal Institute of Technology (Sztokholm, Szwecja) oraz Virginia Commonwealth University (Richmond, USA).
więcej o Róży Goścień
wykład przygotowany na 04.10.2018

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 4 października 2018 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej o uroczystości

zdjęcia z uroczystości

Regulamin Nagrody, zgłoszenie, lista załączników
Regulamin Nagrody (uchwalony 20.12.2016): html, pdf

Formularz zgłoszenia: pdf, odt
Do zgłoszenia należy dołączyć opinię / list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz (wyłącznie w formie elektronicznej):
  1. życiorys kandydata (CV),
  2. krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej,
  3. listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
  4. najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5),
  5. w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia, kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Poprzednie edycje Nagrody
Konkurs 2018
Konkurs 2017
Konkurs 2016
Konkurs 2015
Konkurs 2014
Konkurs 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010
Konkurs 2009
Konkurs 2008
Konkurs 2007
Konkurs 2006
Konkurs 2005

Dotychczasowi laureaci Nagrody i archiwum prezentacji

Sponsorzy
Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Sponsorem konkursu 2018 jest firma Atende.

PTI                                           Atende

Wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą.
Dziękujemy!


Sekretarzem Nagrody jest Daria Walukiewicz-Chrząszcz.
W razie niejasności pytania proszę kierować pod adres nagroda at mimuw.edu.pl