in English   English Version     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  
Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są związani z krajową instytucją parającą się badaniami naukowymi w dziedzinie informatyki. Szczegółowe kryteria określa regulamin Nagrody.

W miarę dostępnych środków, Nagroda będzie przyznawana corocznie, po każdorazowym ogłoszeniu konkursu przez Radę Nagrody. Ogłoszenie takie pojawi się w szczególności na niniejszej stronie Nagrody. W ogłoszeniu podane będą termin składania wniosków (nie wcześniej niż dwa miesiące po ukazaniu się ogłoszenia) i termin rozstrzygnięcia (nie później niż cztery miesiące po terminie składania).

Fundusz celowy Nagrody
W Fundacji Rozwoju Informatyki tworzy się fundusz celowy Nagrody. Na fundusz Nagrody przyjmowane są darowizny od osób fizycznych i prawnych. Numer konta tego funduszu to:

Beneficjent:
Fundacja Rozwoju Informatyki, Banacha 2, 02-097 Warszawa
Bank:
Bank Pekao SA, I/O Warszawa, Plac Bankowy 2
Numer rachunku:
88 1240 1037 1111 0000 0691 6945

Dodatkowe informacje bankowe dla przelewów z zagranicy można znaleźć na angielskiej wersji strony.

W przypadku wpłaty kartą należy wypełnić następujący formularz (ps, pdf, odt) i przesłać go faksem na adres podany na formularzu (prosimy o określenia wpłacanej kwoty w polskich złotych - ze względów technicznych nie możemy obciążać kart kredytowych kwotami w walutach obcych).

Rada Nagrody
Nagroda jest przyznawana przez Radę Nagrody. Radę Nagrody, w składzie co najwyżej dziesięciu osób nominowanych na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, powołuje Rada Fundacji Rozwoju Informatyki. Wśród tych osób:
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących,
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • dwie osoby wskazują inicjatorzy Nagrody: Krzysztof Apt, Wiktor Marek i Mirosław Truszczyński.

Obecnie w skład Rady Nagrody wchodzą: Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Jerzy Nawrocki, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Pelc, Piotr Sankowski, Paweł Urzyczyn (przewodniczący), Igor Walukiewicz.

Dnia 1 lutego 2013 Rada Nagrody podjęła uchwałę, w której w uznaniu wieloletniego wkładu pracy i licznych zasług dla Nagrody ustanawia prof. Andrzeja Tarleckiego swoim Honorowym Przewodniczącym. Honorowemu Przewodniczącemu Rady przysługuje głos doradczy w sprawach niedotyczących bezpośrednio wyboru laureatów.

Konkurs 2016 rozstrzygnięty
Uroczyste ogłoszenie nazwiska laureata i wręczenie nagrody odbędzie się w czwartek 13 października o godz. 14:30 w sali 2180 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura).

Podczas uroczystości tegoroczny laureat wygłosi referat na temat swoich osiągnięć.
.
Regulamin Nagrody, zgłoszenie, lista załączników
Regulamin Nagrody (uchwalony 19.12.2014): html, pdf

Formularz zgłoszenia: pdf, odt
Do zgłoszenia należy dołączyć opinię / list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz (wyłącznie w formie elektronicznej):
  1. życiorys kandydata (CV),
  2. krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej,
  3. listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
  4. najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5),
  5. w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia, kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Poprzednie edycje Nagrody
Konkurs 2015
Konkurs 2014
Konkurs 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010
Konkurs 2009
Konkurs 2008
Konkurs 2007
Konkurs 2006
Konkurs 2005

Dotychczasowi laureaci Nagrody i archiwum prezentacji

Sponsorzy
Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

PTI

Wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą.
Dziękujemy!

Patronami medialnymi są: Computerworld i Chip.


Computerworld                       
Chip    

Sekretarzem Nagrody jest Daria Walukiewicz-Chrząszcz.
W razie niejasności pytania proszę kierować pod adres nagroda at mimuw.edu.pl

Kontakt dla mediów: Anna Kaczmarska, Optimum PR, tel.: 796-110-712, email: anna.kaczmarska@optimumpr.pl