in English   English Version     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  
Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są związani z krajową instytucją parającą się badaniami naukowymi w dziedzinie informatyki. Szczegółowe kryteria określa regulamin Nagrody.

W miarę dostępnych środków Nagroda będzie przyznawana corocznie, po każdorazowym ogłoszeniu konkursu przez Radę Nagrody. Ogłoszenie takie pojawi się w szczególności na niniejszej stronie Nagrody. W ogłoszeniu podane będą termin składania wniosków (nie wcześniej niż dwa miesiące po ukazaniu się ogłoszenia) i termin rozstrzygnięcia (nie później niż cztery miesiące po terminie składania).

Fundusz celowy Nagrody
W Fundacji Rozwoju Informatyki tworzy się fundusz celowy Nagrody. Na fundusz Nagrody przyjmowane są darowizny od osób fizycznych i prawnych. Numer konta tego funduszu to:

Beneficjent:
Fundacja Rozwoju Informatyki, Banacha 2, 02-097 Warszawa
Bank:
Bank Pekao SA, I/O Warszawa, Plac Bankowy 2
Numer rachunku:
88 1240 1037 1111 0000 0691 6945

Dodatkowe informacje bankowe dla przelewów z zagranicy można znaleźć na angielskiej wersji strony.

W przypadku wpłaty kartą należy wypełnić następujący formularz (ps, pdf, odt) i przesłać go faksem na adres podany na formularzu (prosimy o określenia wpłacanej kwoty w polskich złotych - ze względów technicznych nie możemy obciążać kart kredytowych kwotami w walutach obcych).

Rada Nagrody
Nagroda jest przyznawana przez Radę Nagrody. Radę Nagrody, w składzie co najwyżej dziesięciu osób nominowanych na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, powołuje Rada Fundacji Rozwoju Informatyki. Wśród tych osób:
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących,
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • dwie osoby wskazują inicjatorzy Nagrody: Krzysztof Apt, Wiktor Marek i Mirosław Truszczyński.

Obecnie w skład Rady Nagrody wchodzą: Krzysztof Apt, Krzysztof Diks, Maria Ganzha, Paweł Idziak, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Krawiec, Lech Madeyski, Leszek Pacholski (przewodniczący), Piotr Sankowski, Mirosław Truszczyński.

Dnia 1 lutego 2013 Rada Nagrody podjęła uchwałę, w której w uznaniu wieloletniego wkładu pracy i licznych zasług dla Nagrody ustanawia prof. Andrzeja Tarleckiego swoim Honorowym Przewodniczącym. Honorowemu Przewodniczącemu Rady przysługuje głos doradczy w sprawach niedotyczących bezpośrednio wyboru laureatów.

Piętnasta edycja Nagrody - konkurs 2019
Rada Nagrody ogłasza konkurs piętnastej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys. zł (brutto).

Ustalono następujące terminy:

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 kwietnia 2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 1 lipca 2019
Termin uroczystego ogłoszenia wyników: do 31 października 2019

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać w wersji elektronicznej pod adres nagroda at mimuw.edu.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia oraz list rekomendacyjny należy ponadto wysłać w wersji papierowej pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Regulamin Nagrody, zgłoszenie, lista załączników
Regulamin Nagrody (uchwalony 20.12.2016): html, pdf

Formularz zgłoszenia: pdf, odt
Do zgłoszenia należy dołączyć opinię / list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz (wyłącznie w formie elektronicznej):
  1. życiorys kandydata (CV),
  2. krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej,
  3. listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
  4. najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5),
  5. w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia, kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Poprzednie edycje Nagrody
Konkurs 2018
Konkurs 2017
Konkurs 2016
Konkurs 2015
Konkurs 2014
Konkurs 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010
Konkurs 2009
Konkurs 2008
Konkurs 2007
Konkurs 2006
Konkurs 2005

Dotychczasowi laureaci Nagrody i archiwum prezentacji

Sponsorzy
Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Sponsorem konkursu 2018 jest firma Atende.

PTI                                           Atende

Wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą.
Dziękujemy!


Sekretarzem Nagrody jest Daria Walukiewicz-Chrząszcz.
W razie niejasności pytania proszę kierować pod adres nagroda at mimuw.edu.pl