Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

LAUREACI KONKURSU  2016

TOMASZ GOGACZ   I   MICHAŁ SKRZYPCZAKToszasz Gogacz


Dr Tomasz Gogacz pracuje w tym roku akademickim jako adiunkt naukowy w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego stałym miejscem pracy jest jednak Uniwersytet Wrocławski. W roku 2011 ukończył tam studia magisterskie równolegle na kierunku matematyka i kierunku informatyka, a w roku 2016 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. W swoich badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniami logiki w informatyce ze szczgólnym uwzględnieniem modelowania reprezentacji wiedzy w bazach danych.
więcej o Tomaszu Gogaczu
wykład wygłoszony 13.10.2016


Michał Skrzypczak


Dr Michał Skrzypczak, począwszy od października 2015 r., jest adiunktem w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przed objęciem pozycji adiunkta odbył staż podoktorski w Institut de Recherche en Informatique Fondamentale w Paryżu. Zainteresowania naukowe Michała koncentrują się na logice i teorii automatów. Michał szczególnie specjalizuje się w badaniu struktur nieskończonych, wykorzystując tam zarówno narzędzia kombinatoryki jak i deskryptywnej teorii mnogości. Jego praca doktorska, podsumowująca liczne wyniki tego typu, otrzymała nagrody EATCS i E.W. Beth; została też opublikowana w formie książki, w ramach serii Lecture Notes in Computer Science.
więcej o Michale Skrzypczaku
wykład wygłoszony 13.10.2016