in English   English Version     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  
Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (przy czym granica ta ulega przedłużeniu o czas jaki osoba zgłaszana do konkursu przebywała przed ukończeniem 30 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym) i są związane z krajową instytucją parającą się badaniami naukowymi w dziedzinie informatyki. Szczegółowe kryteria określa regulamin Nagrody.

W miarę dostępnych środków Nagroda będzie przyznawana corocznie, po każdorazowym ogłoszeniu konkursu przez Radę Nagrody. Ogłoszenie takie pojawi się w szczególności na niniejszej stronie Nagrody. W ogłoszeniu podane będą termin składania wniosków (nie wcześniej niż dwa miesiące po ukazaniu się ogłoszenia) i termin rozstrzygnięcia (nie później niż cztery miesiące po terminie składania).

Fundusz celowy Nagrody
W Fundacji Rozwoju Informatyki tworzy się fundusz celowy Nagrody. Na fundusz Nagrody przyjmowane są darowizny od osób fizycznych i prawnych. Numer konta tego funduszu to:

Beneficjent:
Fundacja Rozwoju Informatyki, Banacha 2, 02-097 Warszawa
Bank:
Bank Pekao SA, I/O Warszawa, Plac Bankowy 2
Numer rachunku:
88 1240 1037 1111 0000 0691 6945

Dodatkowe informacje bankowe dla przelewów z zagranicy można znaleźć na angielskiej wersji strony.

W przypadku wpłaty kartą należy wypełnić następujący formularz (ps, pdf, odt) i przesłać go faksem na adres podany na formularzu (prosimy o określenia wpłacanej kwoty w polskich złotych - ze względów technicznych nie możemy obciążać kart kredytowych kwotami w walutach obcych).

Rada Nagrody
Nagroda jest przyznawana przez Radę Nagrody. Radę Nagrody, w składzie co najwyżej dwunastu osób nominowanych na dwuletnią kadencję, powołuje Rada Fundacji Rozwoju Informatyki. Wśród tych osób:
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących,
  • dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • dwie osoby wskazują inicjatorzy Nagrody: Krzysztof Apt, Viktor Marek i Mirosław Truszczyński.

Obecnie w skład Rady Nagrody wchodzą: Krzysztof Diks, Krzysztof Dembczyński, Maria Ganzha, Paweł Idziak, Piotr Indyk, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Krawiec, Lech Madeyski, Viktor Marek, Leszek Pacholski (przewodniczący), Piotr Sankowski, Igor Walukiewicz.

Dnia 1 lutego 2013 Rada Nagrody podjęła uchwałę, w której w uznaniu wieloletniego wkładu pracy i licznych zasług dla Nagrody ustanawia prof. Andrzeja Tarleckiego swoim Honorowym Przewodniczącym. Honorowemu Przewodniczącemu Rady przysługuje głos doradczy w sprawach niedotyczących bezpośrednio wyboru laureatów.

Konkurs 2021 rozstrzygnięty
Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2021 nagrodę główną Karolowi Węgrzyckiemu i wyróżnienie Adamowi Polakowi.


Karol Węgrzycki


Karol Węgrzycki obronił doktorat w 2021 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką dr. hab. Marcina Muchy. Obecnie odbywa staż podoktorski na Uniwersytecie Kraju Saary pod opieką prof. Karla Bringmanna.

Jego badania leżą na przecięciu złożoności obliczeniowej i algorytmiki. W szczególności zajmuje się algorytmami dla problemów pakowania, algorytmami aproksymacyjnymi i dolnymi ograniczeniami. Opracował nowe metody pozwalające efektywnie rozwiązywać problem plecakowy oraz jest współautorem najszybszego obecnie znanego algorytmu aproksymacyjnego rozwiązującego problem komiwojażera na płaszczyźnie. Wyniki jego prac były prezentowane na uznanych międzynarodowych konferencjach. Poza głównym nurtem badań, Karol pracował także nad algorytmami parametryzowanymi i geometrią obliczeniową.

więcej o Karolu Węgrzyckim
Adam Polak


Adam Polak obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką prof. Pawła Idziaka. W trakcie studiów doktoranckich odbył staż naukowy na MIT u prof. Virginii Vassilevskiej Williams. Obecnie realizuje staż podoktorski w École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Zainteresowania badawcze Adama dotyczą przede wszystkim podstawowych pytań z dziedziny algorytmów i złożoności obliczeniowej, w szczególności tzw. złożoności drobnoziarnistej (fine-grained complexity).

więcej o Adamie Polaku


Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się dnia 4 listopada 2021 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Częścią uroczystości były wykłady wygłoszone przez Karola Węgrzyckiego i Adama Polaka.
wykład Karola Węgrzyckiego
wykład Adam Polaka
zdjęcia z uroczystościRegulamin Nagrody, zgłoszenie, lista załączników
Regulamin Nagrody (uchwalony 26.01.2021): pdf

Formularz zgłoszenia: pdf, odt
Do zgłoszenia należy dołączyć opinię / list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz (wyłącznie w formie elektronicznej):
  1. życiorys kandydata (CV),
  2. krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej,
  3. listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
  4. krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych,
  5. najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5),
  6. oświadczenia kandydata o spełnieniu kryterium, o którym mowa w paragrafie 2 pkt.3 i 4 regulaminu.

Poprzednie edycje Nagrody
Konkurs 2021
Konkurs 2020
Konkurs 2019
Konkurs 2018
Konkurs 2017
Konkurs 2016
Konkurs 2015
Konkurs 2014
Konkurs 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010
Konkurs 2009
Konkurs 2008
Konkurs 2007
Konkurs 2006
Konkurs 2005

Dotychczasowi laureaci Nagrody i archiwum prezentacji

Sponsorzy
Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Sponsorami konkursu są Huawei i Atende.Atende             PTI             HuaweiWiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą.
Dziękujemy!


Sekretarzem Nagrody jest Daria Walukiewicz-Chrząszcz.
W razie niejasności pytania proszę kierować pod adres nagroda at mimuw.edu.pl